آخرین شماره
آرشیو
عناوین مقالات آخرین شماره
مبانی تفسیر تقریبی
نگاهی به نقش پیامبر و راه‌کارهای ارزشی نبوی در تأمین وحدت
سد و فتح ذرایع از دیدگاه فریقین
رجعت از منظر‌ ابن راوندي و خياط معتزلي
اولین جرقه‌های تاریخچه فقه مقارن شیعه
رجعت، سنت الهی

مبانی تفسیر تقریبی
راه‌کارهای تقریب در اندیشه امام خمینی و شیخ شلتوت
نگاهی به نقش پیامبر و راه‌کارهای ارزشی نبوی در تأمین وحدت
بررسی تطبیقی وصیت برای وارث در فقه امامیه و اهل سنت
بررسی تطبیقی آیه مباهله از دیدگاه امامیه و معتزله

شناسنامه نشریه
صاحب امتیاز:
مرکز تخصصی ائمه اطهار
مدیر مسئول:
حسین حبیبی تبار
سردبیر:
محمود قیوم زاده
مدیراجرایی:
علی اکبر کهندانی

اعضای هیئت تحریریه
(به ترتیب حروف الفبا:)
احمد بهشتی
حسین حبیبی تبار
حمید رضا آیت اللهی
رضا برنجکار
سید مهدی علیزاده موسوی
عبدالحسین خسرو پناه
محمد حسن قدردان قراملکی
محمد محمدرضایی
محمدجواد فاضل لنکرانی
محمدرضا ضمیری
محمود قیوم زاده
مهدی ایمانی مقدم
نجم الدین طبسی