آخرین شماره
آرشیو
1397
عناوین مقالات آخرین شماره

راه‌کارهای تقریب در اندیشه امام خمینی و شیخ شلتوت
بررسی تطبیقی آیه مباهله از دیدگاه امامیه و معتزله
بررسی تطبیقی وصیت برای وارث در فقه امامیه و اهل سنت
تقریب مذاهب، با تأکید بر نقاط اشتراک در جهان اسلام
گستره عصمت در آیه تطهیر

شناسنامه نشریه
صاحب امتیاز:
مرکز تخصصی ائمه اطهار
مدیر مسئول:
حسین حبیبی تبار
سردبیر:
محمود قیوم زاده
مدیراجرایی:
علی اکبر کهندانی

اعضای هیئت تحریریه
(به ترتیب حروف الفبا:)
احمد بهشتی
حسین حبیبی تبار
حمید رضا آیت اللهی
رضا برنجکار
سید مهدی علیزاده موسوی
عبدالحسین خسرو پناه
محمد حسن قدردان قراملکی
محمد محمدرضایی
محمدجواد فاضل لنکرانی
محمدرضا ضمیری
محمود قیوم زاده
مهدی ایمانی مقدم
نجم الدین طبسی