آخرین شماره
آرشیو
1397
شناسنامه نشریه
صاحب امتیاز:
مرکز تخصصی ائمه اطهار
مدیر مسئول:
حسین حبیبی تبار
سردبیر:
محمود قیوم زاده
مدیراجرایی:
علی اکبر کهندانی

اعضای هیئت تحریریه
(به ترتیب حروف الفبا:)
احمد بهشتی
حسین حبیبی تبار
حمید رضا آیت اللهی
رضا برنجکار
سید مهدی علیزاده موسوی
عبدالحسین خسرو پناه
محمد حسن قدردان قراملکی
محمد محمدرضایی
محمدجواد فاضل لنکرانی
محمدرضا ضمیری
محمود قیوم زاده
مهدی ایمانی مقدم
نجم الدین طبسی