درباره نشریه

فصل نامه مطالعات مقارنه ای مذاهب اسلامی با هدف برقراری گفتمان علمی میان مذاهب اسلامی و پیشگیری از رواج طایفه گری در سال1394 مجوز فعالیت گرفت و در این راستا آثار علمی اساتید و دانش پژوهان را به زیور طبع آراسته می کند. یکی از اولویت های اساسی فصل نامه بررسی مشکلات جهان اسلام و ارائه راهکار مناسب در این راستا است. طبیعی آثاری که با این رویکرد نگاشته شوند در اولویت چاپ قرار می گیرند.