مرکز تخصصی ائمه‌ی اطهار
نشانی:
میدان معلم ساختمان مرکز فقهی ائمه اطهار طبقه همکف
تلفن:
7839595 0253
کد پستی:
3715756338
پست الکترونیک:
journal@aemehathar.com
سامانه نشریه:
www.mags.aemehathar.com