اصول اخلاقی دو فصلنامه فقه و اجتهاد

 • تمام مقالات دریافتی توسط سردبیر مورد بررسی ابتدایی قرار گرفته و در صورت تایید اولیه، جهت بررسی و ارزیابی در اختیار دو ارزیاب قرار می گیرد.
 • در مرحله دوم، مقالات برای داوری نهایی به هیئت تحریریه ارسال می‌گردد.
 • در هر مرحله که مقاله نیاز به اصلاحات داشته باشد مقاله به همراه نکات اصلاحی مورد نظر ارزیابان و داور برای نویسنده ارسال می‌گردد.
 • نویسنده موظف است در زمان مقرر، اقدام به اصلاح مقاله نموده و پس از آن برای مجله ارسال نماید. بدیهی است که کوتاهی در این امر مستلزم رد یا هزینه مالی برای نویسنده خواهد بود.
 • در طول بررسی و ارزیابی هویت نویسنده یا نویسندگان فاش نخواهد شد.
 • مقاله باید تولید علمی نویسنده بوده و در هر بخشی که از نوشته‌جات دیگر استفاده می شود ذکر منبع الزامی بوده و تخطی از آن تقلب تلقی می شود.
 • نویسنده مسئول باید در صورتی که مقاله با چند نام منتشر می شود تعیین شود.
 • نظریات مندرج در مقالات، الزاماً بیانگر دیدگاه‌های مجله نبوده و مسئولیت آن به عهده نویسنده آن است.
 • مجله در ویرایش، ترجمه، تلخیص، پذیرش یا رد مقالات آزاد است.
 • مقالات ارسالی به هیچ‌وجه پس فرستاده نمی‌شود.
 • نقل مطالب مجله با ذکر مأخذ بلامانع است.
 • اطلاعات مربوط به مقاله نزد مجله امانت بوده و جز به نویسنده تحویل نمی شود.