اهداف و چشم اندازها

1- تحقیق در فقه و حقوق ، اصول و قواعد فقه، حدیث و رجال با تأکید مسائل جدید به ویژه در حوزه فلسفه فقه، مطالعات مقارن، مضاف و بین رشته¬‌ای؛

2- ارائة پژوهش‌های نوآمد و برخوردار از استانداردهای علمی و نگارش در عرصة فقه، اصول و رجال به مخاطبان؛

3-ارتقای تولیدات علمی و توان پژوهشی حوزة علمیة ، به ویژه محققان، اساتید و دانش¬ پژوهان مراکز آموزشی.