رویکرد و اهداف:

  • برقراری گفتمان علمی میان مذاهب اسلامی؛
  • پیش گیری از رواج طائفه گرایی و تقویت تقریب بین مذاهب اسلامی؛
  • بررسی مشکلات جهان اسلام و ارائه راهکار مناسب؛
  • نقد عالمانه به دور از توهین به دیگر؛