فرایند پذیرش

  • عضویت اولیه در سامانه
  • ارسال مقاله به صورت فایل Word
  • تایید اولیه مقالات توسط مدیر اجرایی (حداکثر تا ۷ روز کاری)
  • ارسال مقاله برای سر دبیر
  • ارسال مقاله به دو داور متخصص، داوری همتراز (peer review) توسط سردبیر. و در صورت اختلاف نظر نتایج داوری، ارسال به داوری سوم.
  • تایید و یا عدم تایید
  • ارائه گزارش مقالات توسط سردبیر برای تایید نهایی در جلسه هیئت تحریریه
  • ارچاع به ویراستار فنی و مترجم
  • تایید نسخه نهایی قبل از چاپ توسط نویسنده
  • انتشار نسخه الکترونیکی و سپس کاغذی