عنوان: مطالعات مقارنه‌ای مذاهب اسلامی
شماره: شماره اول
سال انتشار: 1396
تاریخ انتشار: زمستان
لیست مقالات
عنوان مقاله نویسنده تعداد بازدید
راه‌کارهای تقریب در اندیشه امام خمینی و شیخ شلتوت علی اکبر کهندانی 40
بررسی تطبیقی آیه مباهله از دیدگاه امامیه و معتزله 23
بررسی تطبیقی وصیت برای وارث در فقه امامیه و اهل سنت 29
گستره عصمت در آیه تطهیر 17
تقریب مذاهب، با تأکید بر نقاط اشتراک در جهان اسلام 11
بررسی و نقد دیدگاه شوکانی در مسئله توسل، شفاعت و استغاثه به اولیای الهی 10
گستره عصمت در آیه تطهیر علی اکبر کهندانی 0
بررسی و نقد دیدگاه شوکانی در مسئله توسل، شفاعت و استغاثه به اولیای الهی 1