محورهای مقالات: مطالعات مقارنه ای در حوزه فرقه های کلامی شیعه و اهل سنت که شامل موارد زیر می باشد:

1. تحلیل کلامی و تاریخی مکاتب کلامی در جهان اسلام

2.بررسی مقارن مسائل کلام اسلامی شامل خداشناسی. راهنما شناسی. انسان شناسی. معاد شناسی و...

3.خواستگاه های شکل گیری اندیشه ها و مکاتب کلامی

4. بررسی مبانی، اصول و پیش فرض های فرقه های کلامی

5. نقد و بررسی اندیشه های کلامی فرق انحرافی و مکاتب نوظهور

6. بررسی محورهای مشترک میان مذاهب اسلامی با هدف تقریب

7. راهکارها، موانع, آسیب های تقریب مذاهب اسلامی